Wyszukaj

Regulamin Webinarium i Newsletterów DOMAR S.A.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) wprowadzony w oparciu o przepisy art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady organizacji Webinarium i dostarczania Newsletterów przez Organizatora. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do Webinarium oraz do Newslettera, jednak Uczestnik może korzystać z obu usług niezależnie

§ 1 Definicje

Pojęcia zapisane w treści Regulaminu wielką literą będą przez Strony rozumiane zgodnie ze znaczeniem przyjętym poniżej:
1) Formularz zgłoszeniowy – oznacza interaktywny formularz dostępny na Stronie, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonuje rejestracji na Webinarium;
2) Organizator – DOMAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS: 0000104841 NIP: 8970022779, REGON: 930671007.
3) Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce związanej z działalnością Organizatora, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług;
4) Strona – oznacza stronę internetową pod adresem: www.domar.pl;
5) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zamierzającą korzystać z Webinarium;
6) Usługi – oznacza usługi polegające na przekazywaniu informacji, które na rzecz Uczestników będzie świadczyć Organizator w ramach Webinarium;
7) Webinarium – oznacza szkolenie prowadzone przez Organizatora za pośrednictwem Internetu, w ramach którego Organizator będzie świadczyć Usługi na rzecz Uczestników;

§ 2 Zgłoszenie udziału w Webinarium

W celu wzięcia udziału w Webinarium Uczestnik powinien wypełnić Formularz zgłoszeniowy, w tym przez podanie danych osobowych wymaganych w Formularzu zgłoszeniowym – imienia i adresu e-mail. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na Stronie, ewentualnie na odpowiedniej zakładce Strony. W uzasadnionych przypadkach, Organizator może również dodatkowo prosić o podanie dodatkowych informacji dotyczących Uczestnika lub charakteru jego udziału w Webinarium.
2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Webinarium w dowolnym momencie.
3. Jeśli Organizator określi maksymalną liczbę Uczestników, w braku odmiennego zastrzeżenia przy ogłoszeniu o organizacji Webinarium, o możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Uczestnik ma możliwość złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego usług i produktów Organizatora poprzez przesyłanie mu drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy newslettera lub innych informacji o charakterze handlowym. Wyrażenie zgody nie warunkuje możliwości udziału w Webinarium, a udzielona zgoda może być w każdym czasie odwołana przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: ado@domar.pl lub przez wykorzystanie przycisku o odwołaniu zgody (subskrypcji informacji) znajdującego się w korespondencji elektronicznej kierowanej do Uczestnika przez Organizatora.
5. Po zapisaniu się na Webinarium Uczestnik otrzyma potwierdzenie zapisu. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zapisu dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
6. Uczestnik otrzyma link do Webinarium na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, po zapisaniu się, a następnie przypomnienie lub kilka przypomnień o Webinarium przed jego rozpoczęciem.

§ 3 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnictwo w Webinarium jest uzależnione od zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji.
2. Uczestnikom zabrania się:
1) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami,
2) korzystania z Webinarium w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Organizatora oraz innych Uczestników.
3. Na skutek naruszenia Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź dobrych obyczajów Organizator podejmie działania zmierzające do usunięcia naruszeń, w tym przez usunięcie Uczestnika dokonującego naruszeń z Webinarium.
4. Do prawidłowego korzystania z Webinarium system komputerowy Uczestnika powinien pozwalać na korzystanie z zasobu Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Organizator sugeruje:
1) korzystanie z przeglądarek Firefox, Chrome lub Opera;
2) posiadanie przepustowości łącza min. 2Mb/s;
3) korzystanie z aktualnych systemów operacyjnych Windows oraz Mac;
4) korzystanie z komputerów z min 8GB pamięci operacyjnej.

§ 4 Obowiązki Organizatora

1. Organizator zapewnia, że dołoży starań, aby zagwarantować jakość i treść Webinarium zgodną z informacją publikowaną w zapowiedziach Webinarium.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Webinariów i w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo jest zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Uczestników z powodu wprowadzenia takich zmian.
3. Organizator dołoży starań w celu zapewnienia funkcjonowania Strony oraz Webinarium w sposób ciągły, jednakże Organizator informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do Strony lub Webinarium z przyczyn ich aktualizacji lub usuwania błędów bądź przyczyn losowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu webinarium spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu Uczestnika z wymaganiami lub z infrastrukturą informatyczną Organizatora.

§ 5 Newsletter

1. Newsletter jest w formie listu elektronicznego, który Organizator doręcza za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter Uczestnik powinien:
1) złożyć stosowną dyspozycję poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Stronie swojego adresu poczty elektronicznej lub zaznaczenie pola „zapisz mnie do Newslettera” bądź pola o analogicznym opisie,
2) zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola przy komunikacie „Akceptuję regulamin Newsletter”,
3) aktywować przycisk „Zapisz się” w przesłanej przez Organizatora wiadomości e-mail na podany w formularzu elektronicznym adres e-mail Uczestnika.
3. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z usługi Newsletter i w tym celu należy kliknąć link o treści „Wypisz się z Newslettera” lub analogicznej zawarty w treści (stopce) Newslettera.
4. Zaprzestanie świadczenia usługi Newslettera może nastąpić również z inicjatywy Organizatora.
5. Zapisując się do Newslettera Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu świadczenia usługi Newslettera oraz w celach marketingowych i w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w Formularzu rejestracji lub przy rejestracji do Newslettera jest Organizator. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora dostępne są również w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie.
2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie powszechnie obowiązującymi normami prawnymi, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej podczas zgłoszenia na Webinarium. Dane te będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Webinarium, jak również w sytuacji przesyłania wiadomości z zawartością informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w Webinarium.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych osobowych. Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać przesłane na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: ado@domar.pl.
5. W zakresie ochrony danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Organizator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo żądania od Organizatora usunięcia danych,
4) prawo żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą, lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia zasad ochrony danych osobowych,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
6. Dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia Usług lub udostępniania treści Webinarium oraz wypełnienia obowiązku prawnego Organizatora będą przechowywane przez okres świadczenia Usług i przez czas zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących stronom, wypełnienia innych obowiązków prawnych Organizatora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych), a jeśli odwołanie zgody na przetwarzanie danych nastąpi później, do czasu odwołania zgody.
7. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Uczestnika, którego dane dotyczą.
8. Dane osobowe (kontaktowe) Uczestników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Webinarium.

§ 6 Prawa autorskie

1. Materiały szkoleniowe używane podczas Webinarium lub w Newsletterze mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zostały opracowane przez Organizatora lub na jego zlecenie i stanowią własność Organizatora lub Organizator jest upoważniony do ich wykorzystywania w zakresie organizacji Webinarium.
2. Uczestnik nie jest uprawniony do rejestracji przebiegu Webinarium, publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób nagrań z Webinarium ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie (np. na platformach social media) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, chyba, że Organizator udostępni taką możliwość przez publikację stosownych materiałów w mediach lub przekazanie ich Uczestnikowi.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacje powinny być przesyłane pisemnie na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: marketing@domar.pl
2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
3. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym, chyba że w reklamacji wniósł o doręczenie mu odpowiedzi na inny, wskazany przez niego adres.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator obwieszcza na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania. Ponadto, Uczestnik mogą zostać poinformowani o zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji na adres e-mail w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik nie poinformuje Organizatora o braku akceptacji zmiany Regulaminu, zostaje związany Regulaminem w nowym brzmieniu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2022 r.

Sekretne życie mebli

Historie Aldony to jak zawsze wiedza i ciekawostki w pigułce. Zapraszamy! 😊