Wyszukaj

Polityka prywatności i stosowania plików cookies w serwisie internetowym www.domar.pl

Dokument ten zawiera reguły zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w serwisach internetowych będących własnością DOMAR S.A., a także przy składaniu zamówień na bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną, która polega na dostarczaniu newsletterów.

Administrator danych osobowych

Właścicielem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest spółka DOMAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, 53-680, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000104841, REGON: 930671007, NIP: 8970022779, w dalszej części tekstu zwana „DOMAR”. Stworzenie polityki prywatności i stosowania plików cookie przez DOMAR ma służyć zwróceniu uwagi użytkowników na istotne znaczenie ochrony prywatności osób korzystających z serwisu www.domar.pl oraz www.noczdesignem.pl, dalej łącznie zwane „serwisem”, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000/2018).

Jakie dane osobowe są gromadzone

DOMAR zbiera i wykorzystuje dane osobowe oraz inne informacje, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu lub świadczenia usług. Za każdym razem użytkownik podający DOMAR swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich otrzymanie i przetwarzanie przez DOMAR poprzez potwierdzenie zapoznania się z niniejszym dokumentem. Uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy serwisu, zamawiając newsletter lub korzystając z funkcjonalności „Chat on line” (rozmowa na czacie), użytkownik udostępnia swoje dane osobowe – imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub numer telefonu, adres IP, dane dotyczące przeglądarki przekazane za pomocą usługi „Chat on line”. Możliwe jest również przekazanie danych osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb użytkownika może byćto wiadomość e-mail skierowana do DOMAR w celu uzyskania informacji, wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bądź dowolnej innej sprawy, z którą zwróci się użytkownik. DOMAR za każdym razem wymaga podania przez użytkownika tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub wykonania powierzonego zadania. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, a użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania bez ograniczeń czasowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

DOMAR przetwarza dane osobowe w następujących celach:
• prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na monitorowaniu ruchu oraz dostosowaniu tematycznych reklam na stronie internetowej i w serwisach partnerskich za pomocą narzędzi Google i Facebooka. Przetwarzanymi danymi są jedynie unikalne identyfikatory użytkowników i pliki cookie, które wygasają w okresie 30 dni.
• prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na udzielaniu odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Kontakt. Przetwarzanymi danymi jest imię i nazwisko, telefon, email i IP komputera, z którego zapisane zostało zapytanie. Po udzieleniu informacji dane są usuwane w okresie 30 dni.
• prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników poprzez „Live Chat” (w trakcie rozmowy na czasie). Przetwarzanymi danymi są imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub numer telefonu, adres IP, dane dotyczące przeglądarki przekazane za pomocą usługi „Chat on line”.
• wysyłka newslettera do osób zainteresowanych na podstawie wyrażonej zgody poprzez aktywne działanie na stronie internetowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Danymi przetwarzanymi w tym celu jest adres email z historią wysyłki i odbioru wiadomości. Dane przechowywane są do czasu wycofania zgody przez użytkownika.
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO, polegające na zapewnieniu użytkownikowi udziału w webinarze organizowanym przez Administratora. Przetwarzanymi danymi są imię oraz adres email.

Okres przechowywania danych

DOMAR przestrzega zasad unikania przesyłania danych i minimalizacji danych. Dlatego dane osobowe użytkowników przechowywane są tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania danych lub tak długo, jak jest to przewidziane przez ustawodawcę w różnych okresach przechowywania. Po ustaniu danego celu, cofnięciu zgody lub upływie ustawowego okresu przechowywania, odpowiednie dane zostaną rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi zablokowane lub usunięte.

Prawa przysługujące użytkownikom

Każdy użytkownik może żądać:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych,
• przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres poczty internetowej: ado@domar.pl lub na adres biura Administratora.

DOMAR wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie w zakresie przewidzianym przez stosowne przepisy prawa. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować może uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy.

Zabezpieczenie danych osobowych

W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych DOAMR dokłada starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych. Narzędzia, którymi DOMAR się posługuje zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

Podmioty współpracujące

DOMAR wyjaśnia, że na podstawie przepisów RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom; nie dotyczy to jednak komercyjnego wykorzystania informacji przez osoby trzecie, a jedynie wykonywanie czynności administracji danymi. W niektórych przypadkach określonych przepisami prawa DOMAR ma obowiązek udostępnić dane osobowe i inne informacje organom publicznym w związku z wykonywaniem ich funkcji. Ponadto serwis może zawierać linki umożliwiające Użytkownikom przejście do innych stron internetowych. Polityka prywatności i polityka cookies właścicieli tych serwisów może być odrębna od opisanej w tym dokumencie, a DOMAR nie ponosi odpowiedzialności za działanie tych serwisów.

Pozostałe informacje gromadzone przy korzystaniu z serwisu

DOMAR zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z serwisu przez Użytkowników, ich adresy IP, dane o lokalizacji i pliki cookie. Są one wykorzystywane do usprawnienia pracy serwisu, przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa lub prowadzenia statystyki funkcjonowania serwisu. Analiza tych informacji może np. pozwolić na ocenę, z jakiego regionu pochodzi największa grupa użytkowników lub w jakich godzinach serwery i inne urządzenia obsługujące serwis powinny pracować z maksymalną wydajnością. DOMAR podkreśla, że gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone w indywidualnymi użytkownikami i nie mogą być identyfikowane z danymi osobowymi przekazanymi przez użytkowników w inny sposób. Tak jak w przypadku danych osobowych, DOMAR może zostać zobowiązany do ujawnienia opisanych powyżej informacji na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Administrator nie przekazuje Państwa danych do krajów trzecich.

Profilowanie

W oparciu o Państwa dane administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będącym wynikiem profilowania.

Szczegóły o plikach cookie

Pliki cookie to drobne informacje tekstowe wysyłane przez serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Zadaniem cookie jest usprawnienie korzystania ze stron serwisu. Zawierają między innymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą i czas przechowywania na urządzeniu końcowym. DOMAR wykorzystuje cookie w celu:
• sprawniejszego dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Dzięki cookie serwis rozpoznaje preferencje przeglądania użytkownika i tak np. informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu,
• stworzenia statystyki sposobu korzystania z serwisu przez jego użytkowników i oceny popularności oraz sprawności działania strony. Prowadzona statystyka jest anonimowa.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje cookie – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

W ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik serwisu może zablokować obsługę cookie lub wymagać przedstawiania informacji o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu, jednak niektóre zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą ograniczyć dostęp do poszczególnych funkcji serwisu. DOMAR podkreśla, że mechanizm cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Informacje dotyczące osób nieletnich

DOMAR nie zbiera danych osobowych od osób niepełnoletnich, ale jeżeli mimo wszystko osoba poniżej 18 roku życia udostępni tego typu dane, DOMAR podejmie próby nawiązania kontaktu z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, a w razie stwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, że nastąpiło przekazanie danych osobowych przez osobę niepełnoletnią pod ich opieką, DOMAR zachęca do nawiązania kontaktu w celu usunięcia tych danych.

Zabezpieczenia i zmiany

DOMAR dokłada wszelkich starań, aby serwis i gromadzone dane objęte były najlepszą ochroną przed utratą, sprzecznym z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź modyfikacją. Wszelkie dane użytkowników DOMAR stara się chronić przynajmniej z taką samą starannością jak własne informacje poufne. W celu ochrony danych osobowych i innych informacji opisanych w niniejszym dokumencie DOMAR stosuje zabezpieczenia w postaci haseł dostępu, ograniczenia osób z uprawnieniami dostępu oraz lokując serwery gromadzące dane w przeznaczonych do tego pomieszczeniach bądź oddając je w zarządzanie wyspecjalizowanym podmiotom, zgodnie z zasadami nałożonymi obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownicy mają możliwość rezygnacji z wszelkich zamówionych usług, w tym bezpłatnych newsletterów, a ponadto na każdym etapie gromadzenia i przetwarzania danych mogą zwrócić się do DOMAR i żądać usunięcia danych, które tych użytkowników dotyczą. DOMAR zastrzega, że wraz z rozwojem serwisu lub zmianą obowiązujących przepisów prawa, bądź na skutek innych okoliczności, może wystąpić potrzeba, a nawet obowiązek wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności i sposobu gromadzenia lub zarządzania danymi. W takim przypadku użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani o wprowadzonych zmianach w sposób, który umożliwi im zapoznanie się z nową treścią.

Sekretne życie mebli

Historie Aldony to jak zawsze wiedza i ciekawostki w pigułce. Zapraszamy! 😊