Wyszukaj

wkład HOXTER

Wkład HOXTER  UKA-37-95-37-57h

Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re chcą mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­stać pa­le­nie w ko­min­ku przy jed­no­cze­snym opty­mal­nym roz­pro­wa­dze­niu po­wie­trza po kil­ku po­miesz­cze­niach. Wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter do­sko­na­le na­da­ją się do stwo­rze­nia ko­min­ka aku­mu­la­cyj­ne­go, me­cha­ni­zmy wkła­dów do gó­ry podno­szo­nych są nie­za­wod­ne na­wet przy wy­so­kich tem­pe­ra­tu­rach. Wkła­dy są rów­nież ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób ce­nią­cych so­bie do­sko­na­łość i pięk­ny de­si­gne.

 

Moc nominalna [kW]: 13
Sprawność [%]: 80
Średnica wylotu spalin [mm]: 200
Waga [kg]: 326
Średnia temperatura spalin [oC]: 332
Otwieranie szyby: podnoszona do góry

 

Zalety wkładów kominkowych HOXTER:

– komfort czystej szyby,

– podwójne przeszklenie- za dopłatą,

– mechanizam drzwiczek otwieranych do góry,

– stabilny profil drzwiczek,

-drzwiczki narożne z podwójnym przeszkleniem- za dopłatą,

– wyższe temperatury w palenisku,

– wkłady przystosowane do montażu w ciepłych zabudowach ,

– wydajne spalanie i mała ilość popiołu,

– tylny załadunek drewna- opcjonalnie.

Zapytaj o cenę w salonie

Ten produkt kupisz w sklepie: Fabrykablatow.pl by stone trade

695 663 433

Sprawdź

Ciekawostki o designie

Historia niesamowitej lampy🤩